God wil vrede met jou

1 september 2013

God zegt tegen de mens: Jezus’ bloed zette Mij over mijn woede heen. Moet er nou nog meer bloed vloeien - dat van jou? Laat het eindelijk vrede zijn!

Lezen: Kolossenzen 1

Tekst: Kolossenzen 1:15-20

Ik weet niet of iedereen dat spelletje kent waarbij je moet bedenken wat de vraag was. Ik zeg ‘natuurlijk mag jij een ijsje’, wat was dan de vraag? Dat is gemakkelijk: ‘mag ik een ijsje?’ Of ik zeg ‘morgen gaat het regenen’, wat was dan de vraag? ‘Wat voor weer wordt het morgen?’ Misschien is het ook wel geen spelletje maar zitten dit soort oefeningen in de taalboekjes op school. Het antwoord staat er en jij moet de vraag opschrijven.

 

En zo zou je ook kunnen bedenken wat de vraag is waarop onze tekst antwoord geeft. Kolossenzen 1:15-20 begint met: ‘Beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping, in hem is alles geschapen,’ enzovoort, enzovoort. Wat had hier de vraag kunnen zijn? ‘Wie is Jezus?’ De vraag waarop onze tekst antwoord geeft is: ‘Wie is Jezus?’ Nou dat zal ik je vertellen: ‘Beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping, enzovoort, enzovoort, lees maar door tot en met vers 20 waar het gaat over zijn bloed aan het kruis. Kolossenzen 1:15-20 geeft antwoord op de vraag ‘Wie is Jezus?’

 

En ik hoop dat hier mensen zitten die nieuwsgierig zijn naar Jezus. Wie is Jezus? Jezus is de centrale figuur in het christendom. Christenen heten zelfs naar Hem: Jezus Christus. Zijn naam wordt links en rechts gebruikt als vloek maar wie is Hij nou echt? Hij leefde 2000 jaar geleden, zijn geboorte in een stal herdenken christenen met het kerstfeest en ja, Hij stierf aan een kruis. Maar wie is deze Jezus die zo belangrijk is voor christenen?

 

Achter deze nieuwsgierigheid naar Jezus zit vaak ook nog iets anders. Mensen zoeken naar rust, naar vrede. Naar een vast punt in hun leven. Er zijn maar weinig mensen die genieten van onrust of van onvrede. En zou dat misschien te vinden zijn in Jezus: rust en vrede?

 

Vanmiddag horen we de Vader van Jezus Christus zeggen: lieve mensen,

Laat het eindelijk vrede zijn!

 

Goed, wie is Jezus? Laten we samen het antwoord eens gaan bekijken. Ik begin gewoon in vers 15. Jezus is ‘het beeld van God’. Misschien zeg je: ‘hé dat is gek, ik dacht dat er van God geen beeld gemaakt mocht worden, dat verbiedt Hij toch zelf in het tweede gebod?’ Klopt, mensen mogen geen beeld van God maken, mogen zich geen zelfbedacht beeld van God vormen. Mensen niet. Maar omgekeerd staat het God vrij zichzelf wel zichtbaar te maken in iets of iemand. En gelukkig doet Hij dat, zodat we Hem kunnen kennen. In Jezus maakt God zichzelf zichtbaar. Jezus is het beeld van God. En denk dan maar even aan een standbeeld. Een standbeeld van een belangrijke persoon beeldt zo iemand uit. Het beeld is anders, het is hard, het leeft niet, het is wat hoekig, maar je krijgt wel een idee van de levende figuur die wordt uitgebeeld. En zo krijg je in Jezus een idee van wie de levende God is. Ook de mens zelf is trouwens geschapen als beeld van God. ‘Naar het beeld van God’ (Genesis 1:26-27). Ook in Adam en Eva zag je wie de levende God is. Maar dit beeld raakte verwrongen door het kwaad van de mens. Mensen die oorlog voeren laten niet zien hoe God is. Mensen die elkaar haten en doden geven geen goed beeld meer van God. Jezus geeft wel weer een perfect beeld van God. Jezus had alle mensen lief, zelfs zijn vijanden. Jezus’ woorden waren altijd gericht op behoud. Zijn optreden was vervuld van liefde en trouw. Hij deed op geen enkele manier kwaad maar zocht altijd naar herstel en vrede. Daar had Hij alles voor over. Jezus is het beeld van God.

 

En dat God zichzelf in Jezus laat zien zit ook in die term ‘eerstgeborene’. Jezus is de ‘eerstgeborene van heel de schepping’, zegt vers 15. En Jezus is ook de ‘eerstgeborene van de doden’, zegt vers 18. In die term eerstgeborene zit veel meer dan ik vanmiddag zal zeggen maar één ding is dit; en dat is ook het belangrijkste in dit gedeelte: de eerstgeborene, het eerste kind, erft de rang en de stand van zijn vader. En dat geldt ook voor God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Vers 19 zegt dat ook: ‘in hem -in Jezus- heeft heel de volheid willen wonen.’ De volheid, dat gaat over God. God zelf is in Jezus. En wat is dat wonderlijk. Heel Gods heerlijke majesteit en godheid, al zijn macht en grootheid, al zijn liefderijke goedheid en genade passen in een mensje van nog geen 1.80m.

 

Maar het mooiste komt in vers 20. Deze verzen vormen een lied. Een lied dat uitloopt op het mooiste, de climax. Dat dit een lied is zie je ook aan de manier waarop het afgedrukt is in de bijbel. En wie zou er niet zingen als het gaat over Jezus? Maar vers 20 zegt: in Jezus heeft God ‘alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel.’ De hele schepping. ‘Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.’ God is uit op vrede met de mens. Dat is heel belangrijk om te zien, God is uit op vrede met de mens. Hij wil dat. Hij wil zich met de mens en de schepping verzoenen.

 

In de oudheid, de tijd van de bijbel, had je daarvoor de vredesgezant. ‘Vrede brengen’ -zie het slot van vers 20- is het woord dat zijn opdracht omschrijft. Wanneer twee volken in oorlog met elkaar waren kon een van die volken op een gegeven moment laten weten naar vrede te verlangen. Dan werd er een vredesgezant naar de tegenpartij gestuurd met de boodschap: ‘Zullen we vrede sluiten? De oorlog heeft nu toch lang genoeg geduurd en er zijn al teveel doden gevallen.’ Wanneer de vredesgezant de tegenpartij zover kon brengen het bloedvergieten te staken dan was hij in zijn missie geslaagd. In het Oude Testament kom je hier ook een voorbeeld van tegen (2 Samuël 2:26). De mannen van koning David en de mannen van de voormalige koning Saul zijn in oorlog met elkaar. Een burgeroorlog binnen Israël. En dan lees je op een gegeven moment dat Abner, de legerleider van Saul, tegen Joab, van het leger van David, zegt: ‘Moet het zwaard blijven verslinden? Dat leidt toch alleen maar tot bittere ellende! Hoe lang zal het nog duren tot u uw mannen beveelt om hun broeders met rust te laten?’

 

En zo kwam God naar de mens. In Jezus heeft God alles met zich willen verzoenen, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. God treedt in Jezus op als zijn eigen vredesgezant. Hij laat de mens weten dat Hij naar vrede verlangt. Het is bijzonder dat God naar vrede zoekt. Hij had ook in woede kunnen komen, zie Kolossenzen 3:6 over Gods terechte woede over het kwaad van de mens. Maar God zoekt naar vrede. Hij laat mensen weten dat Hij verlangt naar vrede met hen. Laat het eindelijk vrede zijn! Zelf heeft God zich over zijn woede heen gezet. Wil het nu echte vrede worden dan zal het ook van de andere kant tot toenadering moeten komen. Dan moet ook de mens zijn vijandschap laten varen.

 

Nu moest die vredesgezant in de oudheid door middel van woorden zijn doel zien te bereiken. Door middel van argumenten probeerde hij aan te tonen dat geen van beide partijen belang had bij verder bloedvergieten. Maar als God naar de wereld komt om vrede te bewerken komt Hij met het bloed van zijn Zoon. Dat bloed is het middel dat de vrede moet bewerken. God zegt tegen de mens: ‘Jezus’ bloed zette Mij over mijn woede heen. Moet er nou nog meer bloed vloeien - dat van jou? Laat het eindelijk vrede zijn!’

 

Dit roept bij mij diepe verwondering op. Ik word hier weer verrast door de manier waarop God bezig is met verzoening. Hij wil dat! Hij zoekt daarnaar. God wil vrede met de mens. En daarvoor zoekt Hij de mens op. Daarvoor stopt Hij zijn hele goddelijke volheid in zo’n piepkleine mens. Die Hij ook nog eens laat sterven. In de Zoon was God zelf -laat Kolossenzen 1 zien- ook toen zijn Zoon stierf aan het kruis. Wat gaat God ver om vrede te krijgen met de mens. Hij snijdt in zijn eigen vlees, Hij vergiet zijn eigen bloed en zegt dan: ‘moet er nou nog meer bloed vloeien? Dat van jou, mens, in mijn oordeel? Nee toch? Laat jij je vijandschap dan nu ook varen!’

 

Tegen zo’n vredesgezant kun je eigenlijk toch geen nee zeggen? Je hoeft God niet meer gunstig te stemmen want dat is Hij al door het bloed van zijn eigen Zoon. God is echt, serieus uit op vrede. Daar hoef je niet aan te twijfelen want je ziet het in de dood van zijn Zoon. God biedt niet alleen vrede aan met woorden maar Hij heeft die vrede al bewerkt door Jezus. Dat maakt Hem zo te vertrouwen. Dus zoek je rust in je leven, sluit dan vrede God. Laat je met God verzoenen (2 Korintiërs 5:20). Leg je vijandschap af en grijp die uitgestoken hand van God.

 

Maar als het zo eenvoudig is, waarom aarzelen zoveel mensen dan nog? Als team van Smash for Life hebben jullie dat ook gemerkt, die aarzeling, dat afwijzen van die uitgestoken hand van God. Augustinus zei hierover: ‘God is al nederig en de mens is nog trots.’ Een jarenlange strijd geef je niet zomaar op. Je gelooft toch in je strijd? Je voert je strijd toch niet voor niks? Denk maar aan hoe dat is als je ruzie hebt, je geeft niet zomaar op. Dat heeft te maken met trots. En daarnaast lijkt de veiligheid van de loopgraaf beter dan de vrede met je vroegere vijand. Maar dan zegt God: kijk eens hoe klein ik mij maak: al mijn goddelijke volheid en heerlijkheid stop ik in die mens Jezus Christus. Ik kom zelf als vredesgezant naar je toe. En om het bloedvergieten te stoppen heb ik mijn eigen bloed vergoten. Vertrouw je me nu? Als er één ding is dat een mens tot omkeer kan bewegen, zodat hij of zij die uitgestoken vredeshand van God aanneemt, dan is het het bloed van Jezus. Dat is het middel dat God inzet. Laat ieder die verlangt naar rust, naar vrede met God, bedenken wat de boodschap is van het bloed van Jezus: ‘Lieve mensen, laat het eindelijk vrede zijn! Een vrede waar jij niets meer voor hoeft te doen. Want die vrede heb Ik al bewerkt in mijn liefde.’ Jezus’ bloed zette God over zijn woede heen. Wat Hem betreft kan het bloedvergieten gestaakt worden. Geef jij je vijandschap nu ook op?

 

Ik hoop dat vaste kerkgangers zich opnieuw verwonderen. Gods verzoening heeft zoveel schitterende kanten. En dit is er één van. Dat je ziet hoeveel God zelf ervoor doet om vrede te krijgen met de mens. Hij wil vrede. Hij zoekt vrede. Je ziet dat ook glashelder in de doop. Het initiatief gaat uit van God. In de brief aan de Kolossenzen schrijft de apostel Paulus aan mensen die al vrede met God hebben, zie vers 21-22. Wat zij moeten doen is blijven geloven, zie vers 23. En dat geldt ook voor de christelijke gemeente nu. Blijf geloven dat de vrede met God uitloopt op leven bij God in zijn hemels koninkrijk. En dit evangelie is dan toch de brandstof voor dat geloof? Die verwondering helpt je toch om te blijven geloven? Dit is zo mooi, zo schitterend! Dit is je God: Hij wilde die vrede met jou. Hij zocht je op. Hij brak je weerstand met het bloed van zijn Zoon.

 

En de boodschap voor wie nog geen vrede met God heeft is: leg je vijandschap toch af. Wie ben jij dat je je vijandschap tegenover deze God die weerloos werd aan het kruis in stand zou houden? En bedenk: wat drijft God dat Hij dit er voor over had om tot vrede te komen met jou? Vijandschap in stand houden tegenover God blijkt volgens vers 21 uit het kwaad dat mensen doen. Je leven staat in de vechtmodus. In je poging de strijd te overleven moet je van je af slaan. Richting God maar ook richting mensen. Daarom veranderen wie in vrede met God leven ook in hun relaties met mensen. Die relaties worden steeds meer gekleurd door vrede. Laat het juist ook dat zijn wat mensen zien in gelovigen, in de gemeente van Jezus Christus. Wanneer de vijandschap richting God in een mens afsterft verdwijnt ook het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Vrede met God en vrede met mensen geeft rust en maakt je leven mooi.

 

En met dit evangelie kun je de straat op. De week van Smash for Life is weer voorbij. Het team heeft zich afgelopen week met hart en ziel ingezet om dit evangelie te laten horen en zien. Daarbij hebben ze ervaren dat God met zijn Geest hielp en kracht gaf. Want ze hebben ook ervaren dat je bij het aangaan van het gesprek over God het strijdtoneel betreedt. De vijandschap richting God was soms heel tastbaar. Nu is de week van Smash weer voorbij en nu komt het op u en jou aan. Op ons als gemeente. Evangeliseren kan niet beperkt blijven tot één week per jaar. Maar met dit evangelie dat God vrede wil en zoekt met ieder mens en dat Hij dat laat zien in het bloed van Jezus, met dit evangelie heb je toch een geweldige boodschap? En het lied van Kolossenzen 1 wil je bemoedigen wanneer je opziet tegen mogelijke weerstand en strijd. De verzen 16-17 laten je zien dat Jezus meer is dan alles wat geschapen is. Dat Hij machtiger is dan alles wat geschapen is. Want het is geschapen in Hem en door Hem en voor Hem. Maar dat begrenst dan ook ieder verzet: het is het verzet van mensen tegen hun maker. Van klei tegen de pottenbakker. Maar juist die pottenbakker zegt tegen zijn kleipoppetjes: laten we onze strijd staken, laten we ophouden met bloedvergieten, wat mij betreft is mijn Zoon de laatste, is dat geen goed plan? Laat het eindelijk vrede zijn! Amen.