Gods wil met jouw leven

30 juni 2013

God vertelt ons niet welke besluiten we moeten nemen omdat Hij wil dat we door zijn Geest naar het beeld van zijn Zoon veranderen. Zodat we zelf besluiten kunnen nemen, naar zijn wil.

Lezen: Handelingen 21:1-14

Tekst: Handelingen 21:1-14

Ons leven vandaag de dag stroomt over van keuzes: doe ik iets wel of doe ik iets niet? Dat is de meest heldere keus: ja of nee, doe ik het wel of doe ik het niet? Dat zijn nog niet perse de gemakkelijkste keuzes. Kijk maar naar Paulus in het gedeelte dat we gelezen hebben. Hij stond voor de keus: wel of niet naar Jeruzalem, wel of niet gevangen genomen zullen worden. En terwijl iedereen zegt ‘nee’, zegt hij ‘ja’.

 

In ons leven zijn er ook heel veel keuzes waar je niet ja of nee op kunt zeggen. Wat zal ik gaan studeren? Met wie ga ik trouwen? Waar gaan we wonen? Wat voor baan zal ik kiezen? Welke dingen wil ik doen in de kerk? Wat doe ik vandaag aan? Op wat voor sport zal ik gaan? Welke school kies ik voor mijn kinderen? Welk instrument wil ik bespelen? Met wie wil ik bevriend zijn? Ons leven stroomt over van keuzes.

 

En veel christenen vragen zich dan af: wat wil God? Misschien vraag jij je dat ook wel af: wat wil God en hoe ontdek ik dat? Je gelooft: God wil mijn leven leiden. God heeft een plan met mijn leven. Je gelooft: God wil mijn leven leiden door zijn heilige Geest. Maar hoe ontdek ik die leiding van de heilige Geest? Je bidt erom maar er vallen geen briefjes uit de hemel met daarop de antwoorden.

 

Het thema voor de preek is:

Gods wil met jouw leven

en hoe Hij je daarheen leidt.

 

Laten we eerst kijken naar wat er gebeurt in Handelingen 21:1-14. Ik heb dit gedeelte uitgekozen voor deze dienst omdat het gaat over de leiding van de heilige Geest in het leven van Paulus. Tegelijk is het wel een heel opvallend stuk. Want er gebeuren op zijn minst twee vreemde dingen.

 

1) Zowel in Tyrus als in Caesarea laat de heilige Geest heel wat mensen weten dat Paulus in Jeruzalem zijn vrijheid kwijt zal raken. Maar ze trekken allemaal de verkeerde conclusie. Zij zeggen: ‘Paulus, ga dan dus niet’. Maar Paulus zegt: ‘Nee, ik moet daar wel heen’.

 

2) Paulus is bereid zich gevangen te laten nemen. Sterker nog, hij wil als dat moet zelfs sterven voor de naam van Jezus. Hij wil zijn leven opofferen als dat de wil van God is. Niet dat dit gemakkelijk voor hem is, je voelt zijn emotie als hij in vers 13 zegt: ‘hou nou toch op me met jullie tranen op andere gedachten te brengen’.

 

Hoe wist Paulus wat God wilde? Ook voor Paulus viel er geen briefje uit de hemel. Het is zelfs zo dat wat de heilige Geest laat weten nog voor meerdere uitleg vatbaar is. Je kunt wat de profeet Agabus zegt (vers 11) opvatten als een voorspelling maar ook als een waarschuwing. In het boek Handelingen laat het werk van de heilige Geest vaak ruimte voor een menselijke reactie. En dat is hier in hoofdstuk 21 ook zo.

 

Wat Paulus doet is de naam van de Here Jezus erboven zetten. Hij zegt in vers 13: ‘Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.’ Paulus ontdekt Gods wil als hij zijn leven in verband brengt met de naam van Jezus. Waar Jezus’ naam schittert daar leidt God je om zijn wil te doen. Dat is wel iets dat Paulus heeft moeten leren. In zijn leven werden de aanwijzingen die hij van de Geest kreeg steeds vager. In Handelingen 9:6 kreeg hij nog te horen: ‘Sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ In hoofdstuk 16:7 is het al wat vager: ‘Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.’ En in hoofdstuk 21 krijgt Paulus alleen maar te horen van de heilige Geest wat hem te wachten staat en moet hij zelf de weg van God daarin herkennen. Paulus ontdekt Gods wil als hij zijn leven in verband brengt met de naam van Jezus.

 

Maar dit werkt alleen als je bereid bent. Paulus zegt in vers 13: ‘ik ben bereid me gevangen te laten nemen, ik ben zelfs bereid te sterven’. Bereid wil zeggen bereidwillig. Paulus geeft zich met zijn hele leven aan God. Hij wil doen wat God vraagt. Hij staat klaar om te doen wat God van hem vraagt wat het ook is. Hij maakt zijn eigen wil compleet ondergeschikt aan die van God in gehoorzame dienstbaarheid. Dat is de sleutel om te ontdekken wat God wil. Als ik in mijn hart al een keus gemaakt heb dan moet ik daarna niet gaan bidden om Gods leiding. Het is zo dat je pas als je gehoorzaamt, als je gehoorzaam bent aan God, dat je dan pas gaat zien wat Hij wil. De feiten zelf vertellen niet wat God wil. De feiten in Handelingen 21 vertellen: Paulus, je wordt daar in Jeruzalem gevangen genomen. En omdat Paulus God wil dienen, wil gehoorzamen, omdat Paulus God vertrouwt zegt hij: dit is Gods plan met mijn leven. De heilige Geest leidt mij naar Jeruzalem.

 

Misschien zeg je nu: maar dat is Paulus. Klopt, maar Paulus was ook een mens en we zagen: hij heeft het ook moeten leren. Dus haak nog niet af, ook jij kunt Gods wil leren kennen. Ook jouw leven wil de heilige Geest leiden. Zeker weten. Maar hoe dan? Legt de heilige Geest woorden of gedachten in je hart? Ja zeker: ‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22-23). Dat zijn al 9 woorden die de Geest in je hart legt. En zeg nou niet: dat wist ik al. Of: maar nu weet ik nog niet of ik met Tim moet trouwen of met Kees, nou weet ik nog niet of ik scheikunde moet gaan studeren of economische bestuurskunde. Daar kom ik zo nog op. Maar dit is heel belangrijk. Wij vragen ons af: wat wil God met mijn leven? Goede vraag. Maar het antwoord staat al eeuwenlang in de bijbel: 1 Tessalonicenzen 4:3. Daar staat: ‘Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt’. Sta daar alsjeblieft eerst bij stil voor je al die andere vragen stelt. God wil onze heiliging. Daarom heeft Hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Gods wil met jouw leven is niet vaag maar glashelder: wees heilig zoals Jezus, door de kracht van de heilige Geest tot eer van God.

 

Maar is er nou niet een soort plan van God met mijn leven: met wie ik zal trouwen, wat voor werk ik ga doen en waar ik kom te wonen, dat soort dingen? Zeker, ja. Maar wie zegt dat God zijn plan met ons leven aan ons wil vertellen? Vraagt God niet twee andere dingen van ons: vertrouwen en gehoorzaamheid? Vertrouwen dat onze toekomst bij Hem in veilige handen is en gehoorzaamheid aan datgene waarin God heel duidelijk is wat Hij van ons wil. Ik vind dat nog moeilijk genoeg. Dus ik ben eigenlijk wel blij als ik me niet ook nog bezig moet houden met het uitvogelen van de verborgen richting van Gods wil.

 

Je kunt op drie manieren over Gods wil praten.

 

Gods besloten wil

Gods besloten wil is wat God bepaald heeft dat gebeuren zou. Alles wat er gebeurt, gebeurt zoals God het besloten heeft. Gods besloten wil kun je niet dwarsbomen, die ligt onwrikbaar vast. Met andere woorden: wat God wil, dat gaat gebeuren - en wat gebeurt, is naar Gods wil.

 

Gods bevolen wil

De andere kant van de medaille is Gods bevelende wil. Die heeft te maken met dat wat God geboden heeft, wat Hij van zijn schepselen vraagt. Staat de besloten wil voor hoe de dingen zijn, de bevelende wil geeft aan hoe de dingen zouden moeten zijn. En de bijbel legt op beide evenveel nadruk. Gods soevereiniteit -dat is zijn unieke oppermacht- en onze menselijke verantwoordelijkheid zijn beiden tegelijk 100 % waar. Terwijl Gods besloten wil -dat wat Hij van eeuwigheid beschikt heeft- niet doorkruist kan worden, kunnen mensen Gods bevelende wil -hoe Hij wil dat we leven- wel negeren.

 

Gods richtinggevende wil

De derde betekenis waarin de uitdrukking ‘Gods wil’ gebruikt wordt is die van Gods richtinggevende wil. Dus: welke kant wil God met mij op? Wat is Gods individuele, speciale plan met mijn leven? Met wie wil Hij dat ik trouw, welke opleiding wil Hij dat ik ga doen, waar wil Hij dat ik ga wonen?

 

Maar stel nou eens dat blijkt dat wij naar die richtinggevende wil helemaal niet hoeven te zoeken? Jezus zegt: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.’ Gods weg met ons is niet dat Hij ons meedeelt welke beslissingen we moeten nemen. Langs die weg werkt Hij niet want dat is niet de weg van het geloof. Ook Paulus kreeg niet te horen welke beslissing hij moest nemen. God vraagt vertrouwen van ons en gehoorzaamheid. God vraagt niet van ons dat we wachten op een goddelijke ingeving voordat we een keus maken welke opleiding we zullen gaan doen. Nee Hij roept ons op om Hem te volgen, meteen. Gehoorzaam zijn aan Gods wil gaat niet over de keuze tussen Tim of Kees maar over de dagelijkse beslissing om te kiezen tussen Gods koninkrijk en ons koninkrijk, te buigen voor Hem of niet, te leven volgens zijn regels of die van onszelf. De vraag die God het meeste interesseert is niet: ‘Wat voor opleiding zal ik gaan doen?’ maar: ‘Heb ik de Here lief met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht en heb ik mijn naaste lief als mijzelf?’ Dat is het hart van Gods wil voor mijn leven. En dit brengt mijn leven tot zijn ware bestemming.

 

Wijsheid

Maar hoe neem je nou die belangrijke beslissingen in je leven, die vele keuzes waar je voor komt te staan en waar de bijbel niets over zegt? Met wie moet je trouwen, welke opleiding ga je doen, neem je die andere baan, moet je die taak in de kerk op je nemen? Je moet dat dus zelf doen, zelf die beslissingen nemen. Maar je mag dat doen met wijsheid. Goddelijke wijsheid. Vooraf twee dingen:

 

1) Meerdere antwoorden zijn goed. Bij het huwelijk gaat het niet om het vinden van de ware maar om ware liefde en trouw aan de man of de vrouw met wie je getrouwd bent. Misschien vind je dit schokkend, dat zij dan maar zo. En het neemt ook niet weg dat je op het moment dat je trouwt in de kerk belijdt dat de Here je deze man of vrouw gegeven heeft. En ook kun je met de meeste opleidingen en banen de Here prima dienen. Een paar uitzonderingen daargelaten: in de seksindustrie of daar waar je zondagsheiliging compleet in de knel komt, of je huwelijks- en gezinsleven, of daar waar het puur en alleen maar draait om geld verdienen. Dus meerdere antwoorden zijn goed.

 

2) Stel God centraal in je leven. De wijsheid waarmee je beslissingen kunt nemen is niet slimmigheid of een hoog IQ maar het is de wijsheid van Psalm 111: ‘‘t Begin van ware wijsheid is (...) de HERE als uw God te vrezen.’ Het is de wijsheid van het Spreukenboek: ‘het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht’ (Spreuken 2:6). Het is de wijsheid van Paulus; omdat hij God gehoorzaam wil dienen ziet Hij wat God wil.

 

Deze wijsheid waarmee je concrete beslissingen in je leven kunt nemen krijg je door drie dingen te doen.

 

Lees in de bijbel

Ik geloof dat de Geest woorden of gedachten in je hart kan leggen. Dat de heilige Geest werkt door je eigen afwegingen heen. Met voorzichtigheid gesteld: dat merk ik ook in het preekproces. Maar wat is het dan belangrijk dat je gedachten en je geweten en je hart verzadigd zijn van Gods woorden. De heilige Geest heeft er voor gezorgd dat er 66 bijbelboeken vol zijn geschreven over God en zijn wil met ons en met deze wereld. God wil dat we Hem zo intiem leren kennen dat zijn gedachten onze gedachten worden, zijn wegen onze wegen, zijn gevoelens onze gevoelens. God wil dat we zijn bijbelwoorden zo in ons opnemen dat ons hart verandert zodat we gaan houden van dat waar Hij van houdt en gaan haten wat Hij haat.

 

Vraag om raad

Het bijbelboek Spreuken is hier heel duidelijk over: ‘Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad’ (Spreuken 12:15). En: ‘Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs’ (Spreuken 19:20). God heeft niet voor niets zoveel mensen verlost; je doet minder domme dingen wanneer je met elkaar praat. Vraag advies, misschien hoor je Gods stem erin.

 

Bid tot God

Ik bedoel dan dus niet dat je God moet vragen om je duidelijk te maken wat je precies moet doen. Een teken krijgen is nog wat anders dan om een teken vragen. Met ‘bidt tot God’  bedoel ik dat je God vraagt om inzicht. Dat Hij onze geest opent zodat we zijn Woord gaan begrijpen en toepassen op ons leven. Bid om een houding van vertrouwen, geloof, gehoorzaamheid, nederigheid en leergierigheid. Bid om de komst van Gods koninkrijk. Dat maakt je wijs.

 

Kortom: God vertelt ons niet welke besluiten we moeten nemen omdat Hij wil dat we door zijn Geest naar het beeld van zijn Zoon veranderen. Zodat we zelf besluiten kunnen nemen, naar zijn wil. Amen.