Hoe je dienaar van de eeuwige koning wordt

6 december 2015

God maakte Maria tot zijn dienares, zo werd zijn Zoon de eeuwige koning. God deed dat omdat Hij jou wil laten leven onder het heerlijk koningschap van Jezus.

Lezen: Lucas 1:26-38

Tekst: Lucas 1:26-38

We hebben net gelezen en gezongen over Gabriël die bij Maria komt en haar vertelt dat ze de moeder wordt van Gods Zoon. Ik weet niet wat u en jou opvalt in dit verhaal maar ik kan wel een paar dingen bedenken. De maagdelijke geboorte, nogal opvallend. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Hoe is dat gegaan? Maar minstens zo opvallend is de bereidheid van Maria om zwanger te worden. Wie van de meisjes hier zou zomaar bereid zijn om zwanger te worden? Je hebt een leuke vriend, trouwplannen, en dan komt er een engel en die zegt: jij wordt zwanger. Ja ho even, mag ik dat misschien zelf bepalen? Maria’s reactie is heel anders. Zij zegt: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38). Daar valt je mond toch van open? Maria is bereid haar complete leven op z’n kop te laten zetten. Ze weet niet eens of Jozef nog wel bij haar wil blijven als zij de moeder wordt van Gods Zoon. Wat is dit voor bereidheid? Letterlijk zegt Maria: ik ben een dienares van de Heer. Ze geeft geen toestemming voor deze zwangerschap, maar ze stemt er mee in. Het is geen berusting als Maria zegt ‘laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’, nee, ze wil dienen. Ergens kun je daar ook wel weer naar verlangen, naar zo’n grote, diepe bereidheid om God te dienen met alles wat in je is.

 

Weet je wat mij nog opvalt in dit verhaal? Dat hier de geboorte wordt aangekondigd van een eeuwige koning. Gabriël zegt: die Zoon van jou, die je Jezus moet noemen, zal koning zijn tot in eeuwigheid (33). Maar dat betekent dat Hij nog steeds koning is. Jezus, de koning die toen geboren werd, is vandaag nog steeds koning. Hij is op dit moment koning van hemel en aarde. De wereld heeft sinds de geboorte van Jezus geen andere koning meer gehad. Maar dat betekent dat deze koning ook jouw dienstbaarheid vraagt, jouw aanbidding. Jij leeft op deze wereld en dus leef jij onder zijn koningschap. Iedereen op aarde leeft onder het koningschap van Jezus.

 

Hoe de eeuwige koning geboren kon worden

Nu is het God zelf die Maria bereid maakt om de moeder van Jezus te worden. Je leest in het verhaal van Lucas (1:26-38) dat de heilige Geest over haar zou komen. Dat is niet alleen om haar zwanger te maken maar ook om haar bereid te maken zwanger te worden. God zelf maakt Maria tot dienares van zijn eeuwig koninkrijk. En zo kon Gods Zoon als mens geboren worden. Zo werd Gods Zoon de eeuwige koning. Dat is de boodschap van deze verzen. En God deed dat omdat Hij jou wil laten leven onder het koningschap van Jezus. Misschien denk je dat Gods Zoon geboren werd om je te redden, dat is ook zo, maar die redding is dit: dat jij weer leeft onder het heerlijk koningschap van Jezus. Niets is beter dan leven in een wereld die onder het gezag van Jezus staat en waarin het gezag van Jezus wordt erkend.

 

Maar als Jezus die toen geboren werd een eeuwige koning is die nu nog leeft en regeert over heel de aarde dan is de vraag: hoe word jij een dienaar van deze koning? Misschien zeg je: hoezo moet ik Hem dienen? Ik hoef Willem-Alexander toch ook niet te dienen? Nu is zijn koningschap ook wel wat kaal. Maar denk eens aan koning Saul en David, die riepen de mannen van Israël op om mee te gaan in de strijd tegen de Filistijnen. Zo moesten zij hun koning dienen. Ons woord dienstplicht heeft daar ook mee te maken. Het bestaat niet meer, maar er was een tijd dat alle jongens van 18 jaar in dienst moesten om een opleiding in het leger te krijgen. Ook belasting betalen is een vorm van dienst aan de koning. Wij denken bij een dienaar van de koning misschien vooral aan een lakei, iemand die in het paleis werkt en daar voor de koninklijke familie zorgt. Maar het is dus meer. Inwoners van een rijk dienen hun koning: ze eren hem als hun koning, ze zijn bereid iets te doen voor de koning, ze helpen mee aan de opbouw en de bescherming van het rijk. En dat doen ze graag voor hun koning want ze houden van hem en ze houden van het prachtige land waarin ze mogen leven. Maar hoe word jij nu zo’n gelukkig dienaar van koning Jezus? Je leeft immers op zijn aarde, in zijn rijk. Ik ga vijf dingen noemen die je een gelukkig dienaar van de eeuwige koning maken.

 

Dienaar worden van de eeuwige koning

 

    Begint bij Gods kiezende liefde

Niemand kiest er uit zichzelf voor om dienaar van de koning van hemel en aarde te worden. Dat begint bij Gods gunst, Gods genade, zijn liefde en trouw waarmee Hij naar mensen omziet. Kijk maar in vers 28. Gabriël zegt: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ En even verder: ‘God heeft je zijn gunst geschonken’ (vers 30). Dat betekent: God heeft Maria uitgekozen om zijn dienares te zijn. God heeft haar uitgekozen om de moeder van de Here Jezus te worden. God maakt haar bijzonder. Maria is niet bijzonder van zichzelf, maar doordat God haar uitkiest om de moeder van de Here Jezus te zijn wordt zij bijzonder. Door Gods genade, door zijn kiezende liefde, worden mensen dienaar en dienares van God. Het mooie hiervan is dat je dus weet dat God jou als dienaar wil. Jij kiest er niet voor om dienaar van de koning van hemel en aarde te worden maar de koning kiest jou. Hij komt naar je toe en zegt: ik heb je uitgekozen om mijn dienaar te zijn. Ik wil dat. Vanuit mijn liefde, vanuit mijn trouw. Ik wil je dichtbij me hebben. Ik wil mijn leven met je delen en Ik wil jou gebruiken in mijn koninkrijk om dat land nog mooier en heerlijker te maken.

 

    Vraagt om luisteren naar Gods roep

Luisteren is heel belangrijk. Opvallend is het woord waarmee vers 31 begint. Gabriël zegt tegen Maria: ‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren.’ Dat woord ‘luister’ kun je ook vertalen met: ‘en kijk’ of ‘let op’. Boven dit stukje staat in veel bijbels ‘Aankondiging van de geboorte van Jezus’. Dan sluit het ook mooi aan bij de voorafgaande ‘Aankondiging van de geboorte van Johannes’. Maar je zou boven dit gedeelte ook ‘Roeping van Maria’ kunnen zetten. De roeping van Maria tot die bijzondere dienst aan God, namelijk dat zij de moeder van de eeuwige koning zou zijn. En de roep om deze koning te dienen gaat sinds zijn geboorte heel de wereld over. Overal waar het evangelie verkondigd wordt komt de roep om Jezus te dienen op mensen af. Ook nu, vandaag, hier. Dienaar worden van de koning van hemel en aarde vraagt luisteren. Ik denk aan hoe de kleine Samuël het zei toen God hem riep in de nacht. Eerst begreep hij het niet maar Eli legde het uit. En toen opnieuw de stem van God klonk ‘Samuël, Samuël!’ zei hij: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’ (1 Samuël 3:9-10). Dienaar word je door te luisteren wanneer God je roept om te dienen.

 

    Je moet geloven in Jezus’ koningschap en rijk

Zonder geloof gaat het niet. Je wordt een gelukkig dienaar van koning Jezus wanneer je gelooft in zijn beloften. Wanneer je gelooft in zijn koningschap en rijk. Wanneer je gelooft dat zijn plannen in vervulling zullen gaan. Maria krijgt te horen: jouw zoon zal koning zijn op de troon van zijn vader David. Zij geloofde dat. Elisabet zegt wanneer Maria bij haar over de drempel stapt: ‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’ (vers 45). Het was een hele oude belofte van God aan het koningshuis van David. God had tegen David gezegd: ‘Jouw koningshuis zal eeuwig voortbestaan en je troon zal nooit wankelen’ (2 Samuël 7:16). Daar was ondertussen helemaal niets meer van te zien. En dan komt Gabriël bij Maria -die gaat trouwen met Jozef de nakomeling van David- en Gabriël zegt: ‘Jouw zoon krijgt de troon van zijn vader David.’ Maria gelooft dat. En dat maakt haar dienstbaar. Geloof in Gods beloften maakt dienstbaar. En wat God ons belooft is bij Hem al werkelijkheid. Jezus is koning in de hemel. Hij is de eeuwige koning en aan zijn rijk komt geen einde. En zijn plannen met dat rijk zijn heerlijk, het wordt een vrederijk waar het schitterend is om te leven. Dichtbij God en dichtbij elkaar als mensen, in liefde en trouw. Wanneer Gods verlangen voor deze wereld jouw verlangen wordt ga je dienen.

 

    Je stemt in met jouw taak in Gods plan

Maria zei: ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38). Dat blijft opvallend, lees daar niet te snel overheen. Het is de heilige Geest die dit in een mens bewerkt. Zo’n bereidheid om te dienen heeft een mens niet uit zichzelf. Ik niet, u niet, jij niet. Vraag daar om, dat de heilige Geest zo in je werkt. Maar wat is dan Gods plan met je leven? Veel mensen zoeken daarnaar, willen dat graag weten. Wat wil God dat ik doe, wat is mijn taak in Gods plan? Ik weet niet of je daar antwoord op krijgt. God heeft ons wijsheid, een eigen verantwoordelijkheid en zijn Geest gegeven om daar zelf keuzes in te maken. Biddend en bijbel lezend. Gods Geest leert je niet alleen instemmen met wat God wil, maar leert je ook zien wat God wil. Omgang met God maakt je gevoelig voor de plannen van God.

 

    Je kijkt naar de wonderen die God doet

Het laatste wat je tot dienaar van koning Jezus maakt is dat je kijkt naar de wonderen die God doet. Gabriël zegt tegen Maria: Elisabet is ook zwanger! Wat menselijkerwijs niet meer kon want ze was al te oud. Maar ze is zwanger en ze is al zes maanden. Wie nu dienaar wil worden van de eeuwige koning moet ook kijken naar de wonderen die God doet. Dan denk ik niet aan allerlei grote en bijzondere dingen, je moet kijken naar de wonderen die te maken hebben met het koninkrijk van Jezus. Een van die wonderen is het bestaan van de kerk. Van het nog steeds bestaan van de kerk, al 2000 jaar lang. Iedere keer weer doen jonge mensen belijdenis van hun geloof. En kijk naar het wonder van aanbidding. Zondag aan zondag, en ook daar tussendoor, wordt de koning geëerd, aanbeden, gehoorzaamd, gediend. Dat is toch een wonder? Koning Jezus heeft dienaren over heel deze wereld. Mannen en vrouwen die in zijn koningschap geloven en die willen bijdragen aan de opbouw van zijn rijk. Daar zie je het: in aanbidding, in de zorg van mensen voor elkaar, in zorg voor de schepping. Het komende koninkrijk van Jezus bestaat al in de hemel. Daar bestaat al die samenleving van mensen waarin God centraal staat, die door Hem gevormd is en waarin Hij aanbeden wordt. In de gemeente van Christus zie je de trekken ervan, ook de gemeente is zo’n samenleving die door God gevormd is, waarin Hij centraal staat en waarin Hij aanbeden wordt. Dat is toch een wonder dat zoiets bestaat in deze wereld?

 

Dienend kom je tot je bestemming

Wil jij de eeuwige koning dienen? Jezus is de eeuwige koning. Hij regeert nu en zijn rijk is het mooiste rijk dat er is. Een heerlijk land, vol vrede en leven. Verlang jij ernaar om dienaar te zijn in dat rijk? Verlang jij naar die grote bereidheid om te doen wat God van je vraagt? Concreet denk ik aan het eren van de koning in aanbidding. Ik denk aan het zorgen voor elkaar in de gemeente en voor de medemens. Ik denk aan zorgen voor de schepping. Dat zijn de taken van de dienaren van koning Jezus. Zeg jij dan: Prima, de Heer wil ik dienen? Gelukkig begint het allemaal bij God, bij zijn liefde, bij zijn spreken. En gelukkig maakt God mensen tot dienaar of dienares van zijn Zoon. Hij wil dat. Hij gunt het je. Want zo komt je leven tot zijn bestemming. De mens is geschapen om te regeren over de schepping. Adam en Eva hadden die taak gekregen, ze moesten de aarde ontwikkelen en zorgen voor de dieren. Maar door de zonde kwam daar een eind aan. Zonde en dienstbaarheid gaan niet samen, want de kern van de zonde is gerichtheid op jezelf. Terwijl een dienaar juist kijkt naar zijn koning en klaar staat en wil doen wat de koning zegt. Iedereen weet ook hoe het afloopt met dienaren die hun koning niet willen dienen, voor hen is er geen plek in het koninkrijk. Maar juist de dienende mens mag weer gaan regeren. De dienende mens wordt weer koning. De bijbel is daar vol van: in het koninkrijk van God en Jezus wordt de mens hersteld in zijn oorspronkelijke positie, hij mag weer regeren over de schepping. God wil de mens onder het heerlijk koningschap van zijn Zoon brengen. De hele wereld weer onder het gezag van Jezus. Niets is beter dan dat. Daarom maakt God mensen tot dienaar en dienares van zijn Zoon. Dat doet Hij vanuit zijn liefde. Dat doet Hij door zijn Woord en Geest. Laat je tot dienaar maken. Want dienend ga je regeren. Dienend kom je tot je bestemming. Amen.