Jezus is alles

7 september 2014

Wil je het geloofsvuur in je voeden? Focus dan op Jezus.

Lezen: Hebreeën 1

Tekst: Hebreeën 1:2b-4

Wat moet je doen wanneer je het geloofsvuur in je wilt voeden? In de Hebreeënbrief krijg je het antwoord. Want de mensen aan wie deze brief geschreven is vonden het moeilijk om in Jezus te blijven geloven. Hun geloof is in een crisis geraakt. De ‘Hebreeën’ dat zijn joden die in Jezus zijn gaan geloven. Ze woonden in en rond Jeruzalem, in ongeveer het jaar 68-69 na Christus. En bedenk eens welke oude zekerheden ze waren kwijtgeraakt. Toen ze nog ‘gewone joden’ waren hadden ze de tempel als religieus centrum, ze konden naar de priesters voor een offer, ze hadden de woorden van de profeten van Israël. Maar deze dingen zijn verdwenen achter Jezus. Waar moeten ze zich als volgelingen van Jezus nu op richten? Ze hebben het gevoel met lege handen te staan.

 

En dat brengt je geloof gemakkelijk in een crisis. Wat in je geloof altijd stond als een huis blijkt opeens opgeefbaar. Denk aan een onderwerp als vrouw en ambt, de middagdienst, een vaste liturgie. Wat eerder vanzelfsprekend was in de kerk staat zomaar op losse schroeven. Dat geeft onrust. Het is een feit dat een stukje stabiliteit van de kerken is verdwenen. De uniformiteit van de vrijgemaakte kerk ook. Wat moet je nu doen wanneer oude zekerheden ter discussie staan of misschien zelfs verdwijnen?

 

De Hebreeën krijgen te horen: focus op Jezus. Stel scherp op Jezus. Want Jezus is alles. Less is more. Minder is meer. Een huiskamer met een paar mooie meubels is beter dan een kamer vol meubels, want dan ze komen niet meer tot hun recht. Niet het vele is goed maar het goede is veel. Het zou een mooi opschrift zijn boven de Hebreeënbrief: Less is more - Jezus is alles. De Hebreeën krijgen te horen: Jezus is meer dan de woorden van de profeten, Hij is meer dan de tempel in Jeruzalem, Hij is meer dan de priesters en hun offers. Jezus is Gods ultieme zelfopenbaring. Met ‘Jezus alleen’ sta je absoluut niet met lege handen. Want met ‘Jezus alleen’ heb je niet minder maar meer.

 

Want kijk eens wie deze Jezus is! In vers 2-4 buitelt het over elkaar heen. In 2½ vers worden er 7 dingen over Jezus gezegd die je echt moet weten. Deze verzen vormen de deur waardoor je de Hebreeënbrief binnengaat.

 

1. Jezus is de erfgenaam van alles

In de tweede helft van vers 2 staat dat God de Vader zijn Zoon ‘heeft aangewezen als enig erfgenaam’. Je kunt ook vertalen ‘als erfgenaam van alles’. Dat ‘alles’ slaat op de hele wereld, de hele schepping. Jezus zal de schepping van zijn Vader erven. Jezus krijgt de nieuwe hemel en aarde in bezit. En als gelovige erf je met Hem. Wanneer je bij Jezus hoort. Opvallend is het enkelvoud in Hebreeën: Jezus is enig erfgenaam. Terwijl in bijvoorbeeld Galaten 4 en Romeinen 8 over de gelovigen staat: ‘u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen’ (Galaten 4:7, Romeinen 8:17). Is er nou één erfgenaam of zijn er meerdere? Toch is dit geen tegenstelling. Denk hierbij aan de uitdrukking ‘in Christus zijn’. In de persoon van Christus ben ik erfgenaam. De Zoon erft de schepping van zijn Vader. En in zijn persoon, door mijn geloof, erf ik ook. Maar dat betekent dat voor jouw eeuwige toekomst alleen Jezus belangrijk is. Niets anders. Want in Jezus ontvang je alles.

 

2. Door Jezus is de wereld geschapen

Soms lijken zekerheden in je leven of in de kerk de bodem onder alles. Alsof er nooit iets anders is geweest (daar zijn het zekerheden of vanzelfsprekendheden voor). Toch is dat niet zo. Er was een tijd zonder die zekerheden. Want alles begon bij Jezus. Door Hem is de wereld geschapen. De evangelist Johannes zegt: ‘In het begin was het Woord (dat is Gods Zoon), het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat’ (Johannes 1:1-3). Bij het begin van de wereld bestond alleen Jezus. Hij is genoeg. Want alles begon bij Jezus.

 

3. In Jezus schittert Gods luister, Hij is Gods evenbeeld

Jezus is de Zoon van God, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Op aarde is niets mooier dan Hem. Gods grootheid, Gods majesteit, Gods heerlijkheid straalt in Jezus. Zoals de zon kan schitteren op een luxe kantoorgebouw, zo schittert het licht van God op Jezus. Maar het is meer, dit licht komt ook van binnenuit. De Zoon van God straalt Gods majesteit uit maar is zelf ook goddelijke majesteit. Licht uit Licht. Jezus is het meest schitterende op aarde. Je zult op aarde nooit iets heerlijkers vinden dan Jezus.

 

4. Jezus ondersteunt de schepping met zijn machtig Woord

Vers 3 zegt: Jezus ‘schraagt de schepping met zijn machtig woord.’ Schragen betekent ondersteunen of dragen. De Vader heeft de wereld niet alleen door Jezus geschapen, maar door Jezus blijft de wereld ook in stand. Jezus draagt de schepping waar jij in woont. Hij zorgt ervoor dat iedere dag de zon weer opgaat. Hij houdt de wereld draaiende. Hij zorgt ervoor dat de wereld tot aan zijn terugkomst een bewoonbare plaats blijft. Jezus doet dat met zijn machtig woord. Hij spreekt en het is er. Het zijn niet allerlei vastigheden die de wereld in stand houden. Natuurwetten zijn niet de draagbalken waardoor deze wereld overeind blijft, dat gebeurt door Jezus’ woord. En dat geldt ook voor de kerk. Die stort niet in wanneer dingen die eerder vanzelfsprekend waren ter discussie worden gesteld. Of zelfs verdwijnen. Want dat zijn niet de draagbalken. Jezus draagt alles. Dat geeft rust.

 

5. Jezus heeft de reiniging van de zonden voltrokken

Omdat Jezus de reiniging van de zonden heeft voltrokken nader je door Hem tot God. ‘Het voltrekken van de reiniging’, dat is taal uit het Oude Testament. Het gaat over wat de priester deed voor je naar God kon gaan. Denk aan de tabernakel en later de tempel: er werd een offer voor je gebracht op het altaar, daarna kon je in vrede naar God gaan, kon je als het ware doorlopen. Na het voltrekken van de reiniging mocht je deelnemen aan de offermaaltijd. Denk ook aan het bidden. Offeren en bidden horen bij elkaar: eerst wordt de reiniging voltrokken, daarna ga je in gebed naar God. Met de rook stijgt je gebed op. Maar nu, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, heeft Jezus de reiniging voltrokken. Dit gaat over Goede Vrijdag. Sinds die dag nader je God door Jezus. Nader je God in vrede door Jezus. En daarmee is Jezus de kern van je geloof, want door Jezus nader je tot God.

 

6. Jezus heeft plaatsgenomen aan Gods rechterhand

Dit gaat over Jezus’ hemelvaart. Na zijn offer aan het kruis, en op grond van zijn offer aan het kruis heeft Jezus de plaats aan God rechterhand gekregen. Dichterbij kan niet. Rechts van de Gastheer is de ereplaats, daar zit zijn vertrouweling. Jezus heeft met deze ereplaats het recht gekregen om te regeren. En dat doet Hij! Denk aan vorige week: Jezus is het lam dat regeert als een leeuw. Alles op deze aarde gebeurt onder zijn toezicht. Hij heeft overal weet van en niets ontsnapt aan zijn aandacht. Niets is te groot voor Hem zodat Hij het niet meer in de hand heeft. Jezus bepaalt hoe de dingen gaan in deze wereld en in jouw leven. Want Jezus regeert alles.

 

7. Jezus is hoog verheven boven de engelen

Engelen hebben een hoge positie bij God. Ze hebben veel macht, ze hebben een grote heerlijkheid. En toch, hoewel zij in de hemel leven zijn zij dienende geesten. Op Jezus’ bevel zetten de engelen zich in voor de gelovigen (Hebreeën 1:14). En in de hemel eren zij Jezus. Loven zij Hem, aanbidden Hem en brengen Hem eer (Openbaring 5:11-12). Want Jezus heeft een eerbiedwaardiger naam ontvangen dan zij. Hij is de Zoon. En als Zoon heeft Hij zich gegeven voor de mensen. In Filippenzen 2 zegt Paulus over Jezus: Hij ‘werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat’ (Filippenzen 2:8-9). Jezus is de grootste, de hoogste eer waard in hemel en op aarde.

 

Ik ben hier wel van onder de indruk. Jezus is alles:

 

            Jezus is belangrijk voor je eeuwige toekomst

 

            Bij Jezus is alles begonnen

 

            Niets op aarde is heerlijker dan Jezus

 

            Jezus draagt alles

 

            Door Jezus nader je tot God

 

            Jezus regeert alles

 

            Jezus is alle eer waard

 

Snap je dat de schrijver van de Hebreeënbrief zijn lezers hiermee wil bemoedigen? Met ‘Jezus alleen’ staan zij allerminst met lege handen. Hebreeën wil je leren focussen op Jezus wanneer dingen die jarenlang vastlagen wankelen of wegvallen. Neem nou de discussie over vrouw en ambt. Ik ga daar nu inhoudelijk niets over zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat je van de discussie alleen al onzeker wordt, misschien ook wel een beetje moe. Van al die dingen die in beweging zijn. Focus dan op Jezus. Want de onderwerpen waar die discussies over gaan zijn niet belangrijk voor je eeuwige toekomst, er is een tijd geweest zonder die onderwerpen, ze zijn niet heerlijker dan Jezus, ze dragen ook de kerk niet, je nadert er niet door tot God, ze bepalen ook niet wat er in deze wereld gebeurt, en ze zijn niet de eer waard die Jezus toekomt. Laat je aandacht er niet door afleiden van Jezus zelf. Niet door een overdreven aandacht voor deze discussies, ook niet doordat het je moe maakt en je geloof onder druk zet.

 

Wil je het geloofsvuur in je voeden, focus dan op Jezus. Richt je aandacht op Hem. Hij is alles. In die 2½ vers aan het begin van Hebreeën 1 worden 7 dingen over Jezus gezegd die je echt moet weten. Je krijgt hier zo’n machtig zicht op Jezus. Hou dat vast. Je aandacht op Jezus richten kun je heel concreet doen door Jezus ter sprake te brengen wanneer je met elkaar in gesprek bent. Bijvoorbeeld over vrouw en ambt, over liturgie, over de ontwikkelingen in de kerken. Jezus relativeert oude zekerheden maar ook nieuwe afleidingen. Onthoud: Less is more want Jezus is alles. Amen.