Jezus kennen als degene die is opgevaren

9 mei 2013

God de Vader heeft Jezus hoog verheven en Hem bekleed met de grootste macht, het hoogste gezag en de heerlijkste majesteit. Wanneer dat je beeld van Jezus is gebeurt er wat met je.

Lezen: Handelingen 1:1-14

Tekst: Filippenzen 2:9

Wat is hemelvaart? Met die vraag wil ik beginnen. En ik denk dat de jongens en meisjes hier in de kerk dat heel goed weten. Hemelvaart is dat de Here Jezus naar de hemel ging. Maar wat vonden de discipelen daarvan, de leerlingen van Jezus? Ze stonden erbij, ze zagen hun Here opstijgen naar de hemel. Vonden ze dat leuk?

 

Dat is lastig hè? In het stuk dat we gelezen hebben uit Handelingen staat dat de leerlingen naar de hemel staarden. Dan lijkt het erop dat ze het niet zo leuk vonden. En de engelen, de twee mannen in de witte gewaden, lijken hen een beetje te moeten troosten. Door te zeggen: zoals Jezus in de hemel is opgenomen zo zal Hij ook terugkomen. Maar ergens anders in de bijbel, in Lucas 24, staat dat de leerlingen na Jezus’ hemelvaart superblij zijn: ‘Ze keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden’ (Lucas 24:52).

 

Dus wat is het nou? Is hemelvaart een afscheid, misschien wel een verdrietig afscheid, of is hemelvaart een feest van binnenkomst? Een feest van iemand met gejuich inhalen? Denk aan hoe dat gaat met voetballers als ze ergens in het buitenland een EK of WK gespeeld hebben. Er staan vast supporters op het vliegveld waar ze vertrekken. Die zwaaien hun helden uit. Maar het echte feest is hier in Nederland. Dat begint al op Schiphol wanneer het vliegtuig aankomt. En vervolgens worden ze gehuldigd, krijgen ze een rijtoer en worden ze toegejuicht. Die kant van de hemelvaart van Jezus wordt niet in Lucas 24 of in Handelingen 1 beschreven, die kant van zijn binnenkomst in de hemel. Waar Hij wordt gehuldigd, waar Hij wordt toegejuicht. Lucas 24 en Handelingen 1 beschrijven Jezus’ vertrek. En zijn binnenkomst in de hemel wordt ook wel beschreven in de bijbel maar daar moet je wat meer naar zoeken. Ik denk dat het vers uit Filippenzen 2 dat we zojuist gelezen hebben Jezus’ binnenkomst in de hemel beschrijft. Na zijn dood aan het kruis (vers 8) ‘heeft God Jezus hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat’ (9). Dat is Jezus’ glorieuze binnenkomst in de hemel. En reken maar dat heel de hemel stond te juichen. Alle engelen, alle wezens en oudsten en zielen, iedereen. Oorverdovend. In het boek Openbaring kom je dit ook tegen: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank’ (Openbaring 5:12). Hemelvaart is het feest van Jezus’ glorieuze binnenkomst in de hemel. Met gejuich werd Hij ingehaald om daarna gehuldigd te worden met de hoogste eer en roem.

 

Thema voor de preek vanochtend is:

God richt ons oog op zijn verheven Zoon

 

Hemelvaart is dus het feest van Jezus’ binnenkomst, met gejuich werd Hij ingehaald om daarna gehuldigd te worden met de hoogste eer en roem. Je kunt de hemelvaart van twee kanten bekijken. Van de onderkant, Jezus die van de aarde vertrekt, maar er is ook die andere kant, de bovenkant, Jezus komt de hemel binnen. En Jezus is nu ook in de hemel, als de Verhevene. Dat wordt ons vanuit de hemel verteld. Wij kunnen niet in de hemel kijken. Ons perspectief is vaak dat van de leerlingen: Jezus is opgevaren naar de hemel. En een wolk onttrok Hem aan hun oog zodat ze Hem niet meer zagen. Dus Jezus is weg. Niet meer op aarde.

 

Maar door wat Johannes schrijft in het boek Openbaring en door wat Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen weten we ook van die andere kant. Vanuit de hemel ontvangen we zicht op dat andere perspectief. Filippenzen 2:9 openbaart ons iets wat we anders niet wisten. Namelijk dat God zijn Zoon verhoogt heeft en Hem de naam gegeven heeft die elke naam te boven gaat. Misschien vraag je je af wat die naam dan is. Maar daar gaat het niet om. De uitdrukking ‘de naam geven die elke naam te boven gaat’ wil zeggen: iemand bekleden met de grootste macht, het hoogste gezag en de heerlijkste majesteit. Kortom: Jezus is de Verhevene. Niet alleen letterlijk werd Hij verheven, ging Hij omhoog, maar ook wat betreft positie. De mens Jezus, die de Zoon van God is, krijgt van zijn Vader de positie van de machtigste, de majesteitelijkste in hemel en op aarde.

 

En God de Vader wil dat wij zijn Zoon zo zien, dat wij zo aan zijn Zoon denken. Wij vergeten niet dat Jezus aan het kruis hing en wij vergeten niet zijn lijden en dood in ontreddering en vernedering. Wij vergeten niet zijn geslagen lichaam. Maar God richt ons oog op zijn verheven Zoon. Laten we aan Jezus denken als de Verhevene. Want zo is Hij nu, in de hemel. Het is een wetmatigheid van het hemels koninkrijk: na vernedering volgt verhoging. Paulus zegt het in Filippenzen 2 zo: ‘als mens verschenen, heeft Jezus zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven’ (8-9). Dat is hoe het in het koninkrijk van God werkt: na vernedering volgt verhoging. En dat past God ook toe op Jezus. Wij mogen nu, vandaag, aan Jezus denken als de machtigste in hemel en op aarde, vol van majesteit en glorie. Luister maar naar hoe Jezus zich in Openbaring 1 aan Johannes laat zien (Openbaring 1:13-16). ‘Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.’ Probeer je dat maar eens als plaatje in je hoofd voor te stellen. En hou dat beeld dan vast. Dat is je Verheven Heer. Dat wij Hem zo mogen kennen en zo mogen zien daar zullen we straks ook voor danken. Want wat is dit mooi!

 

Ik wil nu die huldiging van Jezus nog wat beter bekijken. Om ook te ontdekken waarom het zo heerlijk is om een verheven Heer in de hemel te hebben. Ik noem vier punten.

 

Thuiskomst en kroning

Jezus hemelvaart is allereerst zijn thuiskomst en kroning. Vergeet niet dat er ook een afdaling heeft plaatsgevonden. In Filippenzen 2 wordt dat beschreven in vers 6-7: ‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.’ Wat hier staat vieren wij met het kerstfeest, dat de Zoon van God geboren werd als mens. In Efeziërs 4:9-10 staat dit ook heel duidelijk: “Hij steeg op’- wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.’ Maar dat betekent dat Jezus’ hemelvaart een periode afsloot, namelijk zijn tijd op aarde. Zijn tijd ‘van huis’. Zijn hemelvaart is als een thuiskomst na een lange en intensieve (vredes)missie. Jezus had daar zelf ook om gebeden toen Hij nog op aarde was. Johannes beschrijft dat in zijn evangelie: ‘Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond (Johannes 17:5). Wat een heerlijke hereniging met de Vader was zijn hemelvaart. Wij hebben een Heer die weer thuis is in de glorie van het begin!

 

Maar Jezus’ hemelvaart is tegelijk ook een nieuw begin. Het sluit niet alleen zijn tijd op aarde af maar nu begint ook zijn tijd als de koning der koningen. Jezus neemt nu plaats aan de rechterhand van zijn Vader. Hebreeën 1:4 beschrijft dit heel mooi: ‘na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij’ (Hebreeën 1:3-4). Jezus wordt gekroond tot de hoogste Heer en koning. In Openbaring 19:16 beschrijft Johannes dat hij dat ook ziet staan op de kleding en op de dij van de ruiter op het witte paard: hoogste Heer en koning. Jezus’ hemelvaart is zijn kroning. Nooit eerder was er zo’n kroning en nooit meer zal er een kroning zijn zoals deze. Want als er al vreugde heerst onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt (Lucas 15:10), wat zouden de engelen dan gedaan hebben toen de Zoon thuiskwam, die met zijn bloed alle tot inkeer gekomen zondaars vrijkoopt? Wij hebben een Heer die thuis is aan het hof van de Vader.

 

Bevestiging van Jezus’ offer

Jezus’ hemelvaart is ook de bevestiging van zijn offer voor de zonden. Het laat zien dat zijn offer voor de zonden voldoende is, afdoende. Jezus had aan het kruis geschreeuwd: het is volbracht! Maar nu Jezus ook teruggaat naar zijn Vader laat dat overduidelijk zien dat zijn werk op aarde erop zit. Zijn missie is geslaagd. Hij mag naar huis. Hij heeft voor eens en altijd verzoening voor onze zonden bewerkt. In Hebreeën 9:22 staat dat ‘als er geen bloed wordt uitgegoten, er geen vergeving plaatsvindt’. Het offer van Christus voor onze zonden wordt in dit hoofdstuk tegenover de offers van het Oude Testament gezet. En dan zegt vers 12 over Jezus dat Hij ‘voor eens en altijd het hemelse heiligdom is binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.’ En in hoofdstuk 10 wordt duidelijk wat dit met Jezus’ hemelvaart en zijn zitten aan Gods rechterhand te maken heeft. Daar staat: ‘De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen.’ Dus toen Jezus aan Gods rechterhand plaats nam liet dat zien dat de zonden afdoende betaald waren. Jezus’ hemelvaart bevestigt zijn offer voor onze zonden.

 

Start van zijn eeuwige bemiddeling

Jezus’ hemelvaart is ook de start van zijn eeuwige bemiddeling. Want nu zijn werk op aarde erop zit blijft er nog wel wat te doen. Het is niet zo dat de Zoon zichzelf offerde, ons bij de Vader bracht en ons daar laat staan. Wij zouden dat niet overleven. Nee, Jezus is en blijft voor eeuwig onze Middelaar. Wij naderen de Vader alleen door onze Hogepriester die voor altijd voor ons pleit op zijn bloed. Hebreeën 7:25 zegt over dat eeuwige priesterschap van Jezus: ‘Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.’ Dus de hemelvaart van Jezus en zijn zitten aan de rechterhand van God bevestigt niet alleen Jezus’ volbrachte verzoeningswerk, maar het is ook de start van zijn eeuwige bemiddeling voor ons. Hebreeën 4:16 moedigt ons daarom aan: ‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’

 

Installatie als heerser over zijn en onze vijanden

Jezus’ hemelvaart is ook zijn installatie als heerser over zijn en onze vijanden. De apostel Petrus zegt: ‘Jezus Christus is de hemel binnengegaan en zit nu aan Gods rechterhand, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn’ (1 Petrus 3:22). En in Efeziërs 6:12 vertelt de apostel Paulus de gemeente dat dit nou net onze vijanden zijn: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ Maar Jezus heeft hen verslagen door zijn dood aan het kruis en regeert over hen vanuit de hemel. En dat doet Hij voor ons, voor de kerk, zoals blijkt uit Efeziërs 1:20-22. Daar zegt de apostel: ‘God wekte Jezus op uit de dood en gaf hem in de hemelsferen een plaats aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk.’ Dus Jezus is heerser over zijn en onze vijanden voor eeuwig en niets of niemand kan daar ooit verandering in brengen.

 

In deze vier punten ontdekken wij waarom het zo heerlijk is om een verheven Heer in de hemel te hebben. Wij mogen Jezus kennen als degene die is opgevaren. Ik wil het beeld van Openbaring 1 van Jezus als de Verhevene voor ogen houden. Hem zo kennen. Laten wij God in deze dienst met grote blijdschap danken voor de verhoging van zijn Zoon. Dat Hij Hem hoog verheven heeft en hem de naam geschonken heeft die elke naam te boven gaat. God zegt op deze dag tegen ons: Ik heb mijn Zoon hoog verheven en de hoogste macht en majesteit gegeven. En God zegt dat om ons oog te richten op zijn verheven Zoon. Want weet je wat er dan gaat gebeuren? Ik hoop dat je dat ook ontdekt in jezelf, meer en meer. Wat er gebeurt als je Jezus kent en ziet als je Verheven Heer is dat je Hem gaat belijden en aanbidden. Paulus zegt dat zo in Filippenzen 2, het is eigenlijk één lange zin vanaf vers 8. Jezus heeft zich vernederd tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Vers 10: ‘opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.’ Er is dus een ‘omdat’ en een ‘opdat’. God heeft Jezus verhoogt om zijn liefde die Hem aan het kruis bracht. En God heeft Jezus verhoogt opdat jij Hem zou belijden en aanbidden.

 

En denk je eens in wat er dan met je gebeurt. Wie Jezus belijdt als de hoogste Heer en koning, wie Jezus aanbidt als zijn Verlosser en Middelaar, die krijgt rust. Die wordt rustig en blijft rustig in een onrustige wereld. Wij leven in een wereld en in een tijd die indruk op ons maakt, die bang kan maken. Journaalbeelden en krantenfoto’s denderen ons leven binnen en nestelen zich in ons hart. Berichten uit binnen- en buitenland maken ons aan het schrikken en spoken door ons hoofd. Maar wacht even, je hebt een Verheven Heer in de hemel! Een Verlosser, een Middelaar, een koning! Laat je dit zicht op Jezus nooit ontnemen door wat er voor ogen is. Dat wil de satan. Als je kijkt naar wat er voor ogen is verlies je zomaar de moed. Daarom is mijn vraag: laat je je vooral vullen door journaalbeelden of laat je je verzadigen door het beeld van Jezus? Dat is de hele eenvoudige en praktische spits van deze preek. Kijk naar wat je niet kunt zien: Jezus is je Verheven Heer in de hemel. Luister naar wat je niet kunt horen: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank’ (Openbaring 5:12). En buig je neer voor Hem die is, die was en die komt. Het is de heilige Geest, die de opgevaren Heer ons zendt, door wie wij zoeken wat boven is. Door wie wij horen, zien en aanbidden. Om die Geest zullen wij onze opgevaren Heer straks vragen.

 

En één ding moet je nooit vergeten wanneer je het moeilijk hebt met alles wat er in deze wereld gebeurt, of wanneer de moeiten van deze wereld ook jouw leven binnenkomen: na vernedering volgt verhoging. Dat is een wetmatigheid in het koninkrijk van God. Dat paste God toe op Jezus, dat past God ook toe op jou. Amen.