Sta stil en luister

3 april 2015

De laatste woorden van Jezus zijn heel belangrijk. Ze maken duidelijk waarvoor Hij leefde. En voor wie.

Lezen: Johannes 19:17-37

Tekst: Johannes 19:30

Het kruiswoord van de Here Jezus ‘Het is volbracht’ is misschien wel een van de meest bekende stukjes uit de bijbel. Het zijn in ieder geval woorden die een keerpunt in de geschiedenis laten zien. Er is een wereld van voor deze woorden en er is een wereld van na deze woorden. De wereld is veranderd door deze woorden. We voelen intuïtief ook dat dit hele grote woorden zijn. Dat er heel veel in zit en achter zit. Deze woorden hebben een hele diepe lading. Alleen al omdat het Jezus’ laatste woorden voor zijn dood zijn. Gelukkig heeft Jezus omdat Hij is opgestaan daarna nog heel veel gezegd, maar met deze woorden op zijn lippen stierf Hij. Wanneer iemand van wie je houdt sterft, en je krijgt de gelegenheid afscheid van elkaar te nemen, dan zijn laatste woorden heel belangrijk. Wanneer iemand terecht gesteld wordt krijgt hij of zij vaak ook de ruimte voor laatste woorden. Laatste woorden uitgesproken voor het sterven zijn heel belangrijk. Dat is wat hier gebeurt.

 

Jezus’ laatste woorden voor jou: Het is volbracht

Aan wie zijn die laatste woorden van Jezus gericht? Allereerst zegt Jezus dit tegen zijn Vader in de hemel. Tegelijk zijn het de mensen rond het kruis die deze woorden horen. En via wat Johannes heeft opgeschreven luisteren ook wij mee. Mogen dit voor jou de laatste woorden van je geliefde Heer zijn. Misschien vraag je je af wat deze woorden betekenen. Wanneer op een sterfbed laatste woorden worden gesproken, dan zal dat vaak iets zijn van ‘Ik hou van je!’ Wanneer iemand plotseling sterft en er geen laatste woorden zijn is dit ook wat mensen zeggen: ik had het zo graag nog één keer gehoord: ‘Ik hou van je.’ Maar waarom zegt Jezus dan ‘Het is volbracht’? Het klinkt zo zakelijk. Waar zit zijn liefde in deze woorden?

 

De opdracht waarvoor Jezus naar de aarde kwam

Vraag je daarom eens af: wat is volbracht? Wat is nu klaar? Welk werk, welke taak of opdracht heeft Jezus nu voltooid? Want deze laatste woorden van Jezus zijn een overwinningskreet. Niet een vermoeide zucht, maar een overwinningskreet. Jezus brengt hier rapport uit aan zijn Vader. Gods Zoon was met een opdracht naar de aarde gestuurd. Vader, Zoon en Geest hadden in hun liefde besloten de mensheid te redden uit de macht van de satan. Aan hem hadden Adam en Eva hun ziel verkocht. Tegen God hadden ze gezegd: wij hebben u niet nodig. De liefde van God, de relatie met hun Schepper, hadden ze ingewisseld voor eenzaamheid. Een eenzaamheid waarin ze dachten zelf koning te kunnen zijn. En de opdracht van Gods Zoon op aarde was daarom dit: Hij moest als mens doen wat Adam en Eva hadden nagelaten. Gods Zoon moest als Tweede Adam (1 Korintiërs 15:45, Romeinen 5:14) zijn Vader liefhebben, vertrouwen, dienen en gehoorzamen. Waar Adam en Eva hadden gefaald moest Gods Zoon volhouden. Gods Zoon moest het leven van de mens overdoen, maar dan op een manier dat Hij werkelijk ‘beeld van God’ zou zijn. Daartoe had God de mens geschapen. Als je naar de mens keek dan zag je de grootheid van God, zijn heerlijkheid, zijn wijsheid, zijn liefde en trouw. Jezus volbrengt op aarde die taak, Hij vertoont weer het beeld van de Schepper. Jezus had vlak voor zijn gevangenneming met zijn leerlingen gebeden -het hogepriesterlijk gebed- en in dat gebed zegt Jezus tegen zijn Vader: ‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt’ (Johannes 17:4).

 

Het was jouw opdracht: beeld van God zijn

Hoe vind je dat? Jezus heeft gedaan wat jij had moeten doen. Jij bent als mens geschapen naar Gods beeld. Het is jouw taak op aarde om de grootheid van God te laten zien. Als mensen naar jou kijken dan is het de bedoeling dat ze in jou de heerlijkheid, de grootheid en de liefde van God zien. Van jou vraagt God liefde en gehoorzaamheid, dat je Hem dient en eert en aanbidt en met Hem je leven deelt. Maar Jezus heeft dat nu in jouw plaats gedaan. Volmaakt en volledig. ‘Het is volbracht’, zegt Hij aan het kruis. Ik heb het allemaal gedaan. Vader, Ik ben u trouw geweest tot in de dood. Ik heb u liefgehad met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn krachten. Ik heb alles gegeven! Word je hier niet heel klein als mens? Jezus doet wat ik had moeten doen. En terecht, want ik kan het niet. Zelfs hij of zij die sterft voor zijn geloof heeft God niet volmaakt en levenslang lief gehad. Hier word ik heel klein als mens, want een ander doet voor mij wat ik had moeten doen.

 

Dat roept dubbele gevoelens op. Wanneer Jezus zegt ‘Ik heb mijn taak volbracht!’ -mission accomplished- op dat moment is mijn mislukking, mijn falen definitief. Ik heb niet gedaan wat er van mij verwacht werd. Iemand anders moest het voor mij afmaken. Dat voelt nooit goed wanneer iemand anders een taak die jou is gegeven van je moet overnemen. Wanneer jou gevraagd wordt iets te doen voel je je vereerd, wanneer daarna blijkt dat je het niet kunt en iemand anders het moet afmaken voel je je belabberd. En toch was het geen mission impossible toen God van de net geschapen mens liefde en trouw vroeg. Hij kon het. De mens kon God liefhebben, dienen en gehoorzamen. Met die gaven was hij geschapen. Maar tegen alle verwachtingen in brak de mens met God. Koos de mens voor wat hij dacht dat zijn eigen geluk was.

 

Jezus legt zijn volbrachte werk in jouw handen

Dan is het een valkuil om het nu alsnog zelf te proberen. Wanneer wij God liefhebben, wanneer wij God dienen en gehoorzamen -wat God graag wil en waar de bijbel ons toe oproept- dan mag dat nooit zijn om alsnog zelf aan de opdracht van God te voldoen. Want dat heeft Jezus voor je gedaan. Hij zei aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ Het is klaar. Wanneer jij en ik nu God dienen, liefhebben en gehoorzamen dan is dat op grond van Jezus’ volbrachte werk. Hij leefde zoals God dat wilde. Hij vertoonde het beeld van God. En wij vertonen het beeld van Christus. Gods Zoon volbracht de taak die wij hadden. En nu legt Hij die volbrachte taak ons in handen om aan te bieden aan de Vader. Wonderlijk toch? Dat is genade, krijgen wat je niet verdiend hebt.

 

‘Het is volbracht’ betekent: Ik hou van jou!

Voel je nu ook de liefde van Jezus in zijn laatste woorden? ‘Het is volbracht’, zegt Hij tegen zijn Vader. Maar wij luisteren mee. En we verbazen ons erover dat Gods Zoon onze taak op zich nam. Niemand had Hem dat gevraagd, niemand van de mensen. Zijn Vader had het Hem gevraagd. Dus ging Jezus. In zijn liefde voor zijn Vader. Vanuit hun gezamenlijke liefde voor de mens. Want alleen als de taak van de mens voltooid zou worden, zou de mens weer echt gelukkig kunnen zijn. Mensen willen het van nature goed hebben. Wanneer een relatie niet open is dan voelt dat niet goed. Zo is het ook met de relatie van God en een mens. Je wordt gelukkig wanneer de relatie met God goed is. God weet dat en daarom besloot Hij zijn Zoon als mens in deze wereld te laten leven en te laten sterven. Als uiterste liefde. Om het weer goed te krijgen. Wanneer Jezus aan het kruis zegt ‘Het is volbracht’ mag je daarin horen dat Hij zegt: ‘Ik hou van jou!’ Dat zijn zijn laatste woorden voor Hij sterft.

 

Sta stil en luister

Wat doen mensen met laatste woorden? De laatste woorden van je man of je vrouw die in liefde werden uitgesproken? Die woorden koester je. Die bewaar je in je hart. Geregeld sta je stil bij die woorden. Neem je die woorden in herinnering. Je leeft uit die woorden. Je trekt je eraan op in je verdriet in je eenzaamheid. Ga zo met deze woorden van Jezus om. ‘Het is volbracht!’ Koester die woorden. Sta geregeld stil bij deze woorden. Ook door het jaar heen, bijvoorbeeld bij het avondmaal. Leef uit deze woorden. Luister naar de liefde van Jezus en van God in deze woorden. Misschien moet je dan zelf een tijdje je mond houden. Want Gods Zoon volbracht jouw taak. De mens deed niet wat er van hem verwacht mocht worden. Maar God deed veel meer dan er van Hem verwacht mocht worden. ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ - leer mij over uw lijden op een goede manier na te denken, want dan zie ik uw liefde, de liefde van uw laatste woorden. Amen.