Waarom Jezus voor jou in de hemel is

13 november 2016

Voor Jezus als koning naar de aarde komt met zijn oordeel dient Hij in de hemel als hogepriester, om de afstand tussen God en mensen te overbruggen en vrede te bewerken.

Lezen: Hebreeën 8:1-13

Tekst: Zondag 18

Vanuit de Catechismus moeten we het vanmiddag gaan hebben over de hemelvaart van Jezus. Maar ik kan me voorstellen dat je eerste vraag bij dit onderwerp is: was het niet veel beter geweest wanneer Jezus gewoon op aarde was gebleven? Denk eens aan alle oorlogen op aarde, alle ellende, ziekte, moeiten, alle geloofstwijfel - had Hij daar niet gigantisch veel in kunnen betekenen? Ik kan het me heel goed voorstellen dat we hier vanmiddag tegen elkaar zouden zeggen: wij hadden Jezus liever bij ons op aarde gehouden.

 

Er is een diepe afstand tussen God en mensen

Maar wat is eigenlijk de oorzaak van oorlogen en van wat mensen elkaar aandoen? Wat is de oorzaak van ziekte, verdriet, moeiten, twijfel en de dood? Is dat niet de afstand tussen God en ons? Dat wij ons losgemaakt hebben van God en dat daarmee de schepping losgeslagen is van God? En is dat allemaal niet begonnen toen de mens in het paradijs zei: God, wij doen het op aarde liever zonder u. Kunt u misschien een beetje afstand houden? En hebben wij daar nu niet gigantisch veel spijt van?

 

Jezus is voor jou in de hemel om die afstand te overbruggen

Die afstand is Jezus nu juist aan het overbruggen. Om God en mens weer dichtbij elkaar te brengen is Jezus naar de hemel gegaan. Wat God ons leert in het Bijbelboek Hebreeën is: jij hebt een hogepriester die bij Mij dienst doet in het echte heiligdom. Het zijn die prachtige verzen van Hebreeën 8: ‘De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht’ (Hebreeën 8:1-2). Wat de hogepriester van Israël moest doen is verzoening bewerken tussen God en zijn volk. Op de grote verzoendag werd de heiligheid van God en de zondigheid van de mens heel diep zichtbaar. Maar door de dienst van de hogepriester werden de zonden bedekt en konden God en zijn volk weer bij elkaar in de buurt zijn. En nu zegt Hebreeën 8: Jezus is de echte hogepriester en Hij doet dienst in het echte heiligdom. Niet in een tempel van steen of in een door mensenhanden gemaakte tabernakel, nee Jezus doet dienst in het echte heiligdom, dat is de hemel van God waar Hij op zijn troon zit. Daarvoor ging Jezus naar de hemel. Hij doet daar op dit moment zijn werk als hogepriester. Hij is bezig de afstand tussen God en mens te overbruggen, die akelige afstand waar zoveel ellende uit voortkomt. Wat je hierin ziet is dat de heilige God vrede met ons wil. Met ons, mensen die zeiden: kunt u even vertrekken? De heilige God wil vrede met zondaren. Wat een liefde. Om dat te bewerken ging Jezus naar de hemel. Zijn hemelvaart is het binnengaan in het echte heiligdom om daar als hogepriester zijn werk te doen.

 

Hierin zie je Gods liefde: Hij wil vrede met de mens

Zie je nu waarom jij een hogepriester in actieve dienst nodig hebt? Dat kun je je afvragen: wat moet ik nou met een hogepriester die voor mij in het heiligdom is? Maar zit ik nou zo heel anders in elkaar dan de mensen die oorlog voeren? Doe ik mensen vaak niet hetzelfde aan maar dan in het klein? Ben ik in mijn hart nou zoveel beter? Ik maak me niet al te veel illusies. De standaard instelling van mijn hart is nog steeds dat ik zeg: God, laat me alsjeblieft mijn eigen gang gaan, kom maar niet te dichtbij. En die afstand leidt toch tot allerlei ellende, in mijn eigen leven en in dat van anderen? Maar God laat het daar niet bij zitten. Hij wil die afstand overbruggen, Hij wil vrede met de mens. Voor Jezus als koning naar de aarde komt met zijn oordeel dient Hij in de hemel als hogepriester, om de afstand tussen God en mensen te overbruggen en vrede te bewerken. De priester dient voor de koning komt, is dat geen evangelie? God wil vrede met ons hebben voor Hij naar de aarde komt. Je merkt dat in alles. In kerkdiensten; elke kerkdienst begint ermee: genade en vrede is er voor jou. Je merkt het op elke bladzij van de bijbel. Je ziet het in doop en avondmaal: God verbindt zich met mensen, Hij zoekt de vrede, Hij wil met mensen omgaan. God wil met mensen eten, het leven met hen delen, hen liefhebben. Je ziet het ook in het bestaan van de gemeente, dat is de plek waar zichtbaar wordt dat de afstand tussen God en mens kleiner wordt.

 

Jezus’ hemelvaart is evangelie

Hadden we Jezus niet liever bij ons gehouden hier op aarde? Ik denk: nee, niet meer als je ontdekt dat Jezus nu als je hogepriester in de hemel is om de afstand tussen God en mens te overbruggen. Zo pakt Hij het probleem van alle ellende in de wereld bij de wortel aan. Zo pakt Hij het probleem in jou bij de wortel aan. Voor Hij als oordelende koning komt dient Hij als verzoenende priester in het hemelse heiligdom. En zijn hemelvaart was het binnengaan in dat heiligdom.

 

In Zacharias’ tempeldienst zie je wat Jezus doet

Ik wil nu wat Jezus doet in de hemel en wat dat betekent voor ons inkleuren vanuit het verhaal van priester Zacharias (Lucas 1:5-25).  Zacharias wordt op een goede dag ingeloot om het reukoffer op te dragen in de tempel in Jeruzalem. Hij gaat met dat offer door het gordijn naar binnen, het heilige in. Hij legt dat op het altaar en gaat daarnaast staan bidden om vergeving voor het volk en om vernieuwing van hun hart. Ik denk ook om de komst van de Messias. De samengestroomde menigte blijft buiten op het tempelplein staan bidden. Zij weten dat de priester daar binnen is, ze weten ook heel goed wat hij daar doet: hij draagt daar het offer op aan God en bidt voor hen om vrede met God op grond van dat offer. En straks zal hij weer naar buiten komen en dan zal hij hen zegenen met die woorden de al eeuwenlang klinken: ‘Moge de Here u zegenen en beschermen, moge de Here het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Here u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ (Numeri 6:24-26). Maar die dag gaat het allemaal anders dan normaal: de engel Gabriël verschijnt aan Zacharias, maar Zacharias gelooft hem niet en daardoor kan hij niet meer praten, hij kan alleen nog maar het gebaar van de zegen maken als hij naar buiten komt.

 

Jezus dient op dit moment als hogepriester

Wat Jezus doet als hogepriester kun je hier goed mee vergelijken. Jezus brengt het offer van zijn leven op Golgota, dat is Goede Vrijdag. Met zijn hemelvaart neemt Hij het bloed van dat offer als het ware mee de hemel in, het echte heiligdom. Hij verdwijnt tussen de wolken als zijnde de gordijnen van het heiligdom. Daar sprenkelt Hij dat bloed voor de troon van God (zoals de hogepriester op grote verzoendag) en vervolgens gaat Hij bij het altaar staan bidden. Het boek Openbaring vertelt dat er in de hemel een altaar staat (o.a. 6:9 en 8:3). Jezus gaat net als Zacharias bij het altaar staan bidden. Om vergeving voor zijn volk en om vernieuwing van hun hart. En eens zal Jezus weer naar buiten komen met de zegen, dat is zijn wederkomst. En wij zijn als het volk dat op het tempelplein staat. Wij weten dat onze hogepriester daarbinnen is en wij weten wat Hij daar doet: Hij bidt voor ons. En zoals de Israëlieten naar de gordijnen voor de toegang van de tempel keken -vol verwachting: komt de priester alweer naar buiten met de zegen- zo mogen wij omhoog kijken naar de wolken van waartussen we Jezus verwachten. Deze vergelijking van Jezus met Zacharias laat ook zien waar we nu zitten in het verhaal van Gods verzoening met ons. Het offer is gebracht, maar onze priester is nu met dat offer naar binnen en Hij bidt voor ons. En hij moet nog naar buiten komen. Dan ontvangen wij de zegen van eeuwig leven met God in vrede.

 

Dit is het ‘ten eerste’ van vraag en antwoord 49. De vraag is: Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? Antwoord: ‘Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten.’ Priesterdienst is niet iets oudtestamentisch, het is juist iets van het nieuwe testament. Christenen hebben een hogepriester die op dit moment binnen is in het heiligdom. Wij staan als het ware op het tempelplein, ons leven speelt zich af op het tempelplein. Als wij aan het begin van de kerkdienst gaan staan voor votum en groet moet je je ogen maar eens dicht doen en je indenken: ik sta nu op het tempelplein en ik kijk naar de gordijnen en ik weet dat de priester voor mij daarbinnen is. Jezus staat bij altaar en bidt voor mij.

 

Sta jij op het tempelplein?

Dan is de vraag nu dus wel: sta jij op het tempelplein? Niet letterlijk, maar in die zin dat Jezus daar voor jou naar binnen is gegaan. Dat je blij bent dat Jezus daar voor jou naar binnen is gegaan en daar voor jou met God praat en om vergeving vraagt voor jou. Dat lukt alleen als je ophoudt met jezelf te rechtvaardigen. Ik heb jarenlang contact gehad met een gemeentelid dat telkens weer en soms onder tranen aan mij vroeg: ik heb het toch wel goed gedaan? Dat ging dan over iets in haar leven waarin zij bepaalde keuzes had gemaakt. Ik dacht soms: ik weet niet of je het goed hebt gedaan, maar ik durfde haar dat nauwelijks te vertellen. Op een gegeven moment dacht ik: ze is bezig zichzelf te rechtvaardigen. Maar dat lukt nooit, zo krijg je geen vrede met God en ook niet met jezelf. Dit is hoe de zonde probeert je naar beneden te drukken, want zo weet je toch nooit of het goed zit tussen God en jou? Dat schept afstand tussen God en jou en je blijft ermee rondlopen. Tot je ontdekt dat je alleen in Christus rechtvaardig kunt worden. Dan is de vraag niet meer: heb ik het nou goed gedaan, maar dan wordt de vraag: wil ik vrede met God (en mezelf) omdat Jezus alles goed heeft gedaan? Is Hij mijn hogepriester die daar voor mij bij God is?

 

Zonder hogepriester moet je er zelf uit zien te komen met God. Dat kan ik je niet aanraden. Want God heeft gelijk als Hij zegt: ik zie allemaal onrecht in jouw leven. Zonder hogepriester staan Gods heiligheid en jouw zondigheid direct naast elkaar, en dat is niet best. Maar Jezus wil voor je pleiten, Hij is bij God in het hemelse heiligdom. Hij wijst zijn Vader op het bloed van zijn offer op Golgota en dan vraagt Hij zijn Vader om vrijspraak voor jou. Zo ben je rechtvaardig. Dat doet Jezus iedere dag. Sinds hemelvaart is het iedere dag grote verzoendag in de hemel. Jezus gaat niet maar één keer per jaar het heiligdom binnen, nee Hij is daar één keer binnengegaan en nu is Hij daar aan één stuk door. Daarom mag je er ook zo zeker van zijn dat je door geloof in Jezus eens zelf de heilige God mag ontmoeten. Zie je dat dit het ‘ten tweede’ is van vraag en antwoord 49: Jezus is al bij God, je hogepriester die volledige verzoening bewerkt. Dat garandeert dat eens alle afstand voorbij is.

 

Hoe je op het tempelplein leeft

Hoe leef je nu dan ‘op het tempelplein’, in praktische zin? Ik denk dat je drie dingen moet doen:

 

    Kijk naar het gordijn

Zoals de Israëlieten op het tempelplein naar het toegangsgordijn van de tempel keken en wisten dat de priester daardoor naar binnen was gegaan en daar op dat moment bezig was, zo moet jij bedenken dat Jezus bij zijn hemelvaart het echte heiligdom is binnengegaan en daar nu zijn priesterdienst vervult. Kijk naar de wolken waarachter Jezus verdween bij zijn hemelvaart en bedenk dat je een hogepriester hebt die het offer gebracht heeft, die nu binnen is, maar die straks weer naar buiten komt.

 

    Weet dat Jezus voor je bidt

Wat iedere Israëliet op het tempelplein wist is wat de priester daarbinnen deed terwijl zij stonden te wachten: Hij bidt voor ons. Daarbij pleit hij op het gebrachte offer. En het volk bad zelf ook. Leven op het tempelplein is biddend leven. Bid en laat Jezus voor je bidden. Zo wordt de afstand tussen God en jou steeds kleiner.

 

    Verwacht Jezus

Zoals de Israëlieten op het tempelplein uitkeken naar het moment dat de priester weer door het gordijn naar buiten zou komen, zo moet jij uitzien naar het moment dat Jezus door de wolken heen weer uit het hemelse heiligdom komt. Want net als de priesters in Israël zal Hij het wachtende volk dan zegenen. Je ontvangt die zegen als je op het tempelplein leeft.

 

Jezus trekt je aandacht

Leef niet alleen op het tempelplein maar ga ook steeds dichter naar het gordijn toe. Dat is het ‘ten derde’ van vraag en antwoord 49: Jezus trekt vanuit het heiligdom nu al onze aandacht. ‘Hij richt ons door zijn Geest op wat boven is, waar Hij zit aan de rechterhand van God.’ Hoe dichter bij het gordijn -dus hoe intensiever je gefocust bent op Jezus’ priesterdienst in de hemel- hoe meer je nu al verandert. De afstand naar God wordt kleiner en zijn heiligheid in jou wordt groter. Amen.